Reglur um myndun matsteymis Álfhólsskóla

1. Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnum matsteymis að hausti og situr fundi eftir því sem þörf krefur.

2. Í matsteymi skal ávallt sitja a.m.k. einn stjórnandi sem situr alla fundi teymisins.

3. Skólastjóri skipar verkefnastjóra teymisins sem stýrir matsvinnunni.

4. Skólastjóri skipar auk þess þrjá til sex fulltrúa í matsteymi til eins árs í senn og hefur heimild til að velja þá sem í því sitja. Æskilegt er að í matsteymi séu fulltrúar sem flestra starfssviða innan skólans, s.s.

a. Skólaliðar, húsvörður

b. Kennari í Hjalla, Digranesi

c. Kennarar úr nýbúadeild, sérkennslu, sérdeild

d. Dægradvöl, PEGASUS

5. Skólastjóri getur auk þess óskað eftir því að foreldri/foreldrarar og/eða nemandi/nemendur sitji í matsteymi og hefur heimild til að velja þá fulltrúa.

6. Öllum er heimilt að óska eftir því að taka þátt í matsteymi en það er skólastjóri sem ákveður endanlega hvaða aðilar eru valdir í matsteymi hverju sinni.

7. Við val á aðilum í matsteymi skal hafa í huga eftirfarandi:

a. Að þeir sem valdir eru til að sitja í matsteymi vilji vinna matsvinnuna.

b. Að hópurinn hafi „sameiginlega“ yfirsýn og að í hópnum sé víðtæk þekking, t.d. hvað varðar skólastarfið, gagnaúrvinnslu og skýrslugerð.

c. Að í hópnum séu aðilar sem virði hvern annan, treysti hver öðrum og beri hag skólans fyrir brjósti.

d. Að í hópnum séu aðilar sem sé treystandi fyrir viðkvæmum trúnaðarupplýsingum og gæti þagmælsku gagnvart þeim upplýsingum.

8. Þátttakendur í matssteymi þekkja hlutverk matsteymis og eru tilbúnir að leggja á sig þá vinnu sem fylgir því að starfa í teyminu.

9. Ef aðstæður breytast hjá þátttakanda í matsteymi og hann sér ekki fram á að geta sinnt verkefnum sínum sem skyldi ber honum að tilkynna það til skólastjóra eða verkefnastjóra og getur skólastjóri þá leyst hann frá störfum og valið annan í hans stað ef þörf er á.

10. Þátttakendur í matsteymi ber að kalla til viðeigandi sérfræðinga einstakra matsþátta þegar við á.

11. Matsteymi leggur einungis mat á þá þætti skólastarfsins sem samþykkt matsáætlun segir til um samkvæmt fyrirliggjandi og áreiðanlegum gögnum.

12. Matsteymi hefur ekki lokið störfum fyrr en matsskýrslu skólaársins hefur verið skilað til skólastjóra.

Posted in Matsteymi.