Skólareglur

Nemendur og fullorðnir sýna hverjir öðrum virðingu, kurteisi og tillitssemi.
Nemendum ber að hlíta fyrirmælum starfsmanna skólans.

Við biðjumst afsökunar ef við brjótum þessa reglu.

Nemendur og starfsmenn mæta stundvíslega í allar kennslustundir.
Foreldrar eða forráðamenn skulu tilkynna daglega og samdægurs forföll fyrir klukkan 8:10 á skrifstofu skólans.

Við bönkum á hurð og biðjumst afsökunar ef við komum of seint.

Nemendur fara úr útiskóm við útidyr og yfirhöfnum áður en farið er í kennslustund. Þeir ganga vel og snyrtilega um húsnæði skólans og eigur hans, s.s. bækur, kennsluáhöld og húsgögn.

Við göngum frá eftir okkur.

Nemendur hafa með sér þau gögn sem til þarf í skólann. Nemendum ber að stunda nám sitt af kostgæfni og virða rétt annarra til að hafa góðan vinnufrið í bekknum.

Við stefnum að virkni í kennslustundum og virðingu fyrir náunganum. Með því
móti stuðlum við að meiri vellíðan í skólanum.

Notkun línuskauta, hjólaskauta, hlaupahjóla, hjólabretta, reiðhjóla og vélhjóla er bönnuð á skólalóðinni á skólatíma.

Við truflum ekki leiki annarra á skólalóðinni og sýnum hvert öðru tillitssemi.

Nemendum er óheimilt að fara út af skólalóð í frímínútum.

Á skólatíma eru nemendur á ábyrgð skólans og því mikilvægt að enginn yfirgefi
skólann án þess að biðja um leyfi.

Nemendur eiga ekki að koma með peninga í skólann að óþörfu og skilja ekki verðmæti eftir í fötum sínum á göngum eða í búningsklefum. Skólinn tekur ekki ábyrgð á persónulegum munum nemenda og/eða fjármunum.

Við virðum eigur annarra og komum til skila því sem við finnum og er ekki okkar
eign.

Símanotkun nemenda er bönnuð á skólatíma á yngsta- og miðstig. Á unglingastigi er símanotkun bönnuð í kennslustundum. Notkun annarra tækja er aðeins heimil í samráði við viðkomandi kennara. Skólinn tekur ekki ábyrgð á persónulegum munum nemenda og/eða fjármunum.

Við höfum slökkt á símum á skólatíma.

 Óheimilt er að vera með gosdrykki, orkudrykki og sælgæti í skólanum nema við sérstök tilefni.

Við viljum leggja áherslu á heilbrigðar lífsvenjur og að borða holla og næringarríka
fæðu.

Við berum öll ábyrgð á að fara eftir reglum skólans.

 

Ferli vegna óviðeigandi hegðunar og brotum nemenda á skólareglum

Vísað er til reglugerðar nr. 1040/2011
Afleiðingar af neikvæðri hegðun eru skýrar og sanngjarnar. Þær eiga ekki að koma nemendum og forráðamönnum þeirra á óvart.

Almennar aðgerðir

Í almennum aðgerðum felst að

 • fylgja vel eftir þeim kröfum sem gerðar eru til nemenda.
 • sýna nemendum skilning, þolinmæði og sveigjanleika.
 • hvetja nemendur með jákvæðum hætti til þess að læra góð mannleg samskipti.
 • veita nemendum persónulega aðstoð.
 • gefa nemendum færi á að tjá sig og segja frá málsatvikum.
 • boða forráðamenn á upplýsingafund ef hegðun nemenda truflar skólastarf.

Sértækar aðgerðir og viðurlög

Ávallt skal taka tillit til aðstæðna og þarfa nemenda og hafa samráð við forráðamenn.

Leggja skal áherslu á að leitað sé eftir samkomulagi og sáttaleiðum.

 1. Gerist nemandi sekur um brot á skólareglum með einum eða öðrum hætti á starfsmaður að byrja á að ræða við hann og reyna með yfirvegun og samtali að stöðva hegðunina. Hann getur óskað eftir aðstoð hjá nálægum starfsmanni eða hringt í deildarstjóra eftir aðstoð.
 2. Valdi nemandi verulegri truflun og/eða gerist ítrekað brotlegur við gildandi skólareglur á:
 • viðkomandi kennari að upplýsa forráðamenn og umsjónarkennara og sjá um að atvikið verði skráð í mentor.
 • umsjónarkennari að meta mál nemandans, ræða einslega við hann og aðstoða hann við að bæta hegðun sína.
 • umsjónarkennari að upplýsa nemanda til hvaða úrræða verði gripið ef hegðunin endurtekur sig.
 1. Ef nemandi lætur sér ekki segjast, er máli hans vísað til deildarstjóra sem getur boðað hann, umsjónarkennara og forráðamenn hans í viðtal.
 2. Verði enn ekki breyting til batnaðar skulu kennarar leita aðstoðar skólastjórnenda og sérfróðra ráðgjafa skólans sem skulu leita leiða til úrbóta að teknu tilliti til hlutverks nemendaverndarráðs.
 3. Ef áður nefndar aðgerðir bera ekki árangur getur skólastjóri vísað máli nemanda til fræðsluyfirvalda.
 4. Gerist nemandi sekur um alvarlegt brot á reglum skólans og/eða landslögum hvar sem hann er staddur á vegum skólans skal ávallt hafa samráð við forráðamenn og búa nemanda undir að hann verði sendur heim á kostnað forráðamanna.
 5. Nemendur og forráðamenn þeirra eru ábyrgir fyrir því tjóni sem nemendur kunna að valda á eigum skólans, starfsfólks eða skólafélaga sinna. Kennarar skulu skrá mál samkvæmt verklagsreglum skólans.

Forráðamönnum skal ætíð og svo fljótt sem auðið er gerð grein fyrir brotum barna sinna á skólareglum.
Gefa skal forráðamönnum kost á að tjá sig ef börn þeirra brjóta skólareglur.