Stuðnings- og sérkennsla

Samkvæmt gildandi lögum eru skýr ákvæði um rétt allra barna til að fá menntun við hæfi hvers og eins. Fjölbreytni í nemendahópi Álfhólsskóla er styrkur fyrir skólasamfélagið í heild sinni. Nemendur skólans þurfa ekki að hafa fengið læknisfræðilega „greiningu“ til að fá sérstaka námsaðstoð. Þannig kemur skólinn til móts við þarfir allra nemenda og starfar samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Einnig starfar skólinn eftir samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og veitir öllum nemendum jöfn tækifæri. Allir nemendur skólans eiga að upplifa hlýju, að þeir séu velkomnir í skólann og mikils metnir.

Farnar eru ýmsar leiðir til þess að nemendur nái sem bestum árangri í námi og líði sem best í skólanum. Leitast er við að nemendur fái:

  • Tækifæri til að vera með í að ákveða leiðir til að ná tiltekinni færni
  • Hvatningu til að breyta vandamáli í færni
  • Hvatningu til að sjá hvað ákveðin færni hefur í för með sér
  • Stuðning við að hafa trú á eigin getu og færni
  • Viðurkenningu þegar ákveðinni færni er náð
  • Að halda upp á árangurinn
  • Tækifæri til að vinna í litlum hópi/hópum
  • Tækifæri til að fá hitta námsráðgjafa
  • Umhyggju í orði og verki

Álfhólsskóli er skóli án aðgreiningar. Í grunnskólalögum er kveðið á um að skólinn skuli haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli hvers nemanda. Með sérkennslu mætum við hinum ólíku þörfum nemenda. Farnar eru ýmsar leiðir til þess að ná því marki, t.d. með stuðningskennslu, sérkennslu og öðrum sérúrræðum þar sem leitast er við að koma til móts við þarfir hvers og eins út frá getu og færni.

Skilgreining á sérkennslu

Sérkennsla er stuðningur við nemendur eða nemendahópa sem þarfnast tímabundinnar aðstoðar eða samfellds stuðnings um lengri eða skemmri tíma, jafnvel alla skólagönguna.

Sérkennsla

Í sérkennslu er unnið með nemendum sem þurfa verulega aðstoð og kennslu í lestri, stærðfræði, íslensku (málfræði, stafsetningu og ritun). Hér er um sértæka námsörðugleika að ræða (s.s. lesblindu, stærðfræðiblindu og/eða skrifblindu). Nemendur sem fá aðstoð í sérkennslu hafa ekki haft getu til að tileinka sér þá kennslu sem átt hefur sér stað inni í bekk nema að hluta til og geta því fengið aðstoð og kennslu við hæfi.

Við skipulagningu sérkennslunnar er lögð áhersla á fyrirbyggjandi starf og eru því ýmsar athuganir og skimanir framkvæmdar í samvinnu við umsjónarkennara hverju sinni. Allir árgangar fara í gegnum lesferilspróf þrisvar á skólaárinu.

Stuðningsmiðað nám

Í stuðningsmiðuðu námi er nemendum veittur markviss stuðningur til þess að þeim takist sem fyrst að fylgja jafnöldrum sínum eftir í hefðbundnu námi. Hér er um tímabundna aðstoð að ræða.

Sérúrræði/sérleiðir

Í færni- og þroskamiðuðu námi fá nemendur sérsniðin kennslutilboð og þeim eru skapaðir náms- og kennsluhættir við hæfi. Hver nemandi fær einstaklingsmiðaða námskrá sem er sérsniðin að þörfum hans sem og sérsniðna stundatöflu. Reynt er að mæta námsþörf með því að samþætta bóklegt og verklegt nám og að skapa heildarsamhengi í námstilboðum fyrir hvern og einn. Allir nemendur sem eru í sérúrræði hafa sinn bekk sem fastan punkt í skólagöngu sinni.

Talkennsla

Allir 6 ára nemendur fara í athugun hjá talkennara og þeir sem þurfa talkennslu fá hana eins lengi og þörf er á. Foreldrar/ forráðamenn barns geta sjálfir óskað eftir að barn þeirra fái talkennslu.

Hér er vinnuferill vegna óska um að nemandi fái þjónustu í námsveri.

Hér er vinnuferill vegna óska um sérúrræði fyrir nemendur.

Eyðublað vegna umsóknar um nám í námsveri.

Eyðublað fyrir umsókn um námsaðstoð.