Námsmat

Í lögum um grunnskóla segir um námsmat: Mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Tilgangur þess er að fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum aðalnámskrár og ná námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Nánari ákvæði um námsmat skulu sett í aðalnámskrá grunnskóla (Lög um grunnskóla, 27. gr., 2008).

Í aðalnámskrá grunnskóla segir um námsmat: Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og kennslu. Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda.

Námsmat á einnig að veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda, hæfni þeirra, vinnubrögð og framfarir, sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms (aðalnámskrá grunnskóla, 2011).

Námsmat í Álfhólsskóla

Í Álfhólsskóla er skólaárinu skipt upp í tvær annir. Fyrri önnin er frá skólabyrjun í ágúst og fram í janúar. Seinni önnin er frá janúar og til skólaloka í júní. Námsmatið byggist á fjölbreyttum aðferðum, leiðsagnarmati, sjálfsmati nemenda, frammistöðumati, jafningjamati, matssamtölum, stundum safnmöppumati (portfolio) og hefðbundnum prófum svo eitthvað sé nefnt. Lögð er áhersla á sívirkt mat, þ.e. að stöðugt fari fram mat og endurgjöf til nemenda sem ætlað er að auðvelda þeim, foreldrum þeirra og kennurum að skipuleggja áframhaldandi nám hvers nemanda. Áherslur í námsmati geta verið mismunandi milli aldursstiga og einnig milli námsgreina.

Námsmat skólans nær til eftirfarandi þátta:

  • Hvernig nemandanum hefur gengið að öðlast þá þekkingu, kunnáttu, skilning, leikni, viðhorf, vinnubrögð og tjáningarmáta sem að var stefnt.
  • Áhuga nemandans á náminu og líðan.
  • Möguleika nemandans til að þroska hæfileika sína og öðlast meira sjálfstæði í starfi.
  • Virkni nemandans, vilja hans og hæfni til að vinna með öðrum að lausn viðfangsefna.

Þess er enginn kostur að meta námsgengi og framfarir eingöngu með prófum og öðrum formlegum aðferðum. Mörg markmið eru þess eðlis að einungis huglægu mati verður við komið. Niðurstöður námsmats byggjast jöfnum höndum á huglægu mati kennara og á formlegum aðferðum, svo sem prófum og könnunum. Hafa verður hugfast að sum markmið eru þess eðlis að ekki kemur fram fyrr en seinna í lífinu hvort þeim varð náð eða ekki. Þau verða því ekki metin með venjulegu námsmati.

Niðurstöður námsmats birtist nemendum í gegnum hæfniviðmið og matsviðmið í Mentor. Þar sér nemandi og foreldrar hvernig náminu vindur fram. Í námshringekju í list- og verkgreinum sér nemandi og foreldri við lok hverrar lotu hvar nemandi stendur, hvaða og hversu vel hæfniviðmiðum hefur verið náð.

Á samráðsdegi í byrjun febrúar gefst kostur á að fara yfir niðurstöðu námsmats eftir haustönnina og leggja áherslur fyrir vorönnina. Námsmat haustannar er ekki prentað út heldur felst í því að skoða hver staða nemandans er með tilliti til þeirra hæfniviðmiða sem hann hefur unnið að. Endalegt mat á námsstöðu nemandans eftir veturinn, hvaða hæfniviðmiðum hefur verið náð að hluta eða fullu og hverjum ekki. Námseinkunn nemandans miðast við stöðuna í lok vetrar (eða á þeim tímapunkti þegar heildarmat er tekið) en er ekki meðaltal úr öllu því sem nemandinn hefur unnið. Hér er spurningin hvað nemandi kann og getur við lok námslotu en ekki hvernig honum gekk að meðaltali.

Skipulag námsmatsins og vægi einstakra þátta í námsmatinu skal birtast í skólanámskrá og kennsluáætlunum. Þar kemur fram hvert er vægi heildarmats haustannar, vorannar og sérstaks lokaprófs, þar sem það á við, í lokamati vetrarins.

Samráðsdagar eru tvisvar á vetri, í október og febrúar. Á samráðsdögum koma saman nemendur, forráðamenn og kennarar, í formlegu samtali, þar sem farið er yfir líðan, markmið, væntingar, námsframvindu og námsárangur. Rík áhersla er á að nemendur mæti ásamt forráðamönnum í þessi samtöl.

Fyrir samráðsdag í október er lagt fyrir frammistöðumat þar sem áherslan er á líðan nemenda og að þeir setji sér markmið fyrir veturinn. Matið fer fram rafrænt í Mentor. Niðurstaða er síðan til umræðu á samráðsdegi.

Fyrir samráðsdag í febrúar er lagt fyrir frammistöðumat sem nær til einstakra námsgreina, líðan nemenda auk þess sem markmiðasetning frá því í október er endurskoðuð.

Það mikilvægasta sem námsmati er ætlað að segja til um er hvaða námsmarkmiðum hver nemandi hefur náð og hvaða færni og leikni hann hefur tileinkað sér á námstímanum. Því er áhersla á að nemandi fái umsögn í öllum greinum sem segir nákvæmar til um hvaða námsmarkmiðum nemandinn hefur náð og hvað hann þarf að skoða betur. Í námsmati á að meta skólafærni, félagsfærni og námsfærni.

Nemendur 10. bekkjar fá námsmat við útskrift sem byggist á kvarðanum: A, B+, B, C+, C, D og umsögnum ef við á.

Nemendur á miðstig fá námsmat sem byggist á kvarðanum: A, B, C og umsögnum: A, B+, B, C+, C, og/eða umsögnum ef við á.

Nemendur á yngsta stigi (1. – 4. bekk) fá einungis námsmat með umsögnum með hliðsjón af hæfnikorti nemandans í viðkomaandi námsgrein. Námsmat Álfhólsskóla, útfærsla þess og fyrirkomulag er í stöðugri þróun og er verið að skoða sérstaklega samhliða innleiðingu á nýrri aðalnámskrá.

Vitnisburðarblöð við lok skólaársins eru gefin út rafrænt og vistuð á Mentor. Þar geta nemendur/foreldrar prentað út vitnisburðarblöðin.
Þetta á þó ekki við þá sem eru að ljúka grunnskólanámi í 10.bekk. Við útskrift fá allir afhent útskriftarskírteini.

Námsmat í Álfhólsskóla, útfærsla þess og fyrirkomulag, verður í áframhaldandi  þróun skólaárið 2017 – 2018 samhliða innleiðingu nýrrar námskrár og spjaldtölvuverkefnis Kópavogsbæjar.